Voldum kirke:

 

Voldum kirke
Voldum kirke
 
Galten herred, Århus stift.
Adresse: Egåvej 2, Voldum, 8370 Hadsten
Yderligere info her: www.sogn.dk/voldum
 

Den anselige kirke i Voldum består af kor og skib ud i ét, tårn mod vest og våbenhus mod syd.

Kirken er hovedsagelig opført 1606 af Peder Brahe og hustru samt deres svigersøn Otte Marsvin, efter at den gamle kirke var revnet en søndag under gudstjenesten og derpå faldet ned om natten.

Byggematerialet er store røde munkesten med kamtakket korgavl og med fyld af frådsten fra den gamle kirke i den nye kirkes kassemure. Rester af denne ældre kirke er det sengotiske våbenhus opført af røde munkesten med kamtakket blændingsgavl og oprindelig bestemt til to stokværk, nu er øvre stokværks gulv fjernet og østre del af våbenhuset er adskilt som materialerum. Ældre murbestanddele fra slutningen af middelalderen findes tillige i den vestlige del af skibet, som er det hvælvede underrum af et tidligere tårn.

Kirken har nu ialt seks hvælv, ét fag i det tidligere tårn og de fem andre fra nybygningen i 1606. Det nuværende tårn, som formentlig er noget yngre, er opført af store mursten og har pyramidetag, underrummet, der har grathvælv og hvortil der kun er adgang fra kirken, står nu tomt, men har tidligere været anvendt som gravkapel. Ved korets østgavl er i begyndelsen af 1600t. opført en lang tilbygning med kamtakket blændingsgavl, oprindeligt en kirkelade, senere benyttet til det af storkansler Conrad Reventlows enke Anna Sophie Hahn stiftede Clausholms hospital for seks fattige.

 
Alter
Voldum kirkes alter.
 

Kirkens indre har rigt udskåret barokinventar samt adskillige monumentale ligsten med figurer. Altertavlen med en udskåret fremstilling af nadveren i midten er et elevarbejde fra Peder Jensen Koldings værksted og er skænket 1678 af oberst Hans Friis; dens sidevinger fortsætter med rigt udskåret bruskbarok ud til to sideportaler(formentlig til ældre præste- og degnestole).

Prædikestolen fra begyndelsen af 1600t bæres af en Mosesfigur og har i hjørnerne fremstillinger af Frelseren, Matthæus, Markus og Lukas, mens de firkantede felter i relief har 1) Markus 2) opstandelsen og 3) Johannes Evangelist.

Fra 1600t er desuden den rigt udskårne døbefont af træ (med dåbsfad som bærer Herluf Trolles og Birgitte Gøyes navnetræk og årstallet 1570) den anselige herskabsstol øverst i skibets nordside og degnestolen lige overfor, samt gavlene i skibets stoleværk og endelig længst mod vest i kirkens ældste tårnrum et gitterværk, der nu afgrænser et gravrum, men som oprindeligt har fungeret som korgitter. Den mindste klokke uden indskrift er fra senmiddelalderen.

 
Kilder:
De Danske kirker, Bind 13 og 14. Gads forlag.
www.wikipedia.org
www.danskekirker.blogspot.dk
 
 

Kirkebøger:

Første kirkebog er fra 1734 og kan ses her.
 
 

Til Toppen